INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Znj. Suzana Lulaj, Sekretare e Përgjithëshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve

Znj. Suzana Lulaj, Sekretare e Përgjithëshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve të Artizanatit të Shqipërisë, antare e KSSH-së dhe Z. Vat Demaj, Kordinator i KSSH-së për Qarkun Shkodër.ishin
pranë një Kompanie te Tekstilit në Shkodër
👉Në takim u diskutua rreth problematikave të ndryshme ,që kane ndikuar ne këtë Kompani, si dhe mënyrat për një zgjidhje të mëtejshme, në interes të të dy palëve.
👉Si dhe për të rinënshkruar Kontratën Kolektive të Punës ndërmjet tyre, që ka qënë një bashkëpunim i suksesëm ndër vite.

Share