INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Arritje dhe statistika

450

Kontrata Kolektive Pune në të gjitha nivelet e përfaqësimit

130,000

Anëtar sindikate
51.6% Femra
48.4% Meshkuj
37% Të rinjë

107

Kontrata Kolektive në nivel profesional dhe kombëtare
39 sektori publike
68 sektori private

10

Federata sindikale profesioni
12 Qarqe
61 Bashki

Skuadra jonë

KSSH, përfaqëson dhe mbron interesat shoqërore, ekonomike dhe sociale të punonjësve në mënyrë individuale apo kolektive, me qëllim arritjen e standardeve optimale të punës, mirëqenies sociale dhe më gjërë, në çdo sfere të jetesës.

Federatat

Federata e Sindikatave të AdministratËs Publike dhe Shërbimit Civil Të Shqipërisë

Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit Dhe Shkencor Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të PunonjËsve të Shëndetësisë Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare dhe Turizmit Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shërbimit Policor dhe Sigurisë Të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë
Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit TË SHQIPËRISË

Aktivitete të fundit

Informohu në lidhje me aktivitetet e fundit të organizuara nga KSSH

NJOFTIMET KSSH