INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Nënshkruhet Kontrata Kolektive e Punës ndërmjet FSPISH dhe OST

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Punes ndermjet Federates Sindikale te Punonjesve te Industrise (antare e KSSH-se) dhe Kompanise Energjitike, Operatori i Sistemit te Transmetimit te Energjise Elektrike.

Pas nje pune disa mujore Federata Sindikale e Punonjesve te Industrise se Shqiperise  (antare e KSSH-se) ka arritur te perfundoje me sukses negociatat per nenshkrimin e Kontrates Kolektive te punes me Kompanine publike te Operatorit te Sistemit te Transmetimit te Energjise Elekttike.

Me nenshkrimin e kesaj Kontrate Kolektive tashme mbyllet i gjithe cikli i kontraktimit kolektiv nga FSPISH me te gjithe Kompanite publike e private qe operojne ne vendin tone si me Prodhimin, Transmetimin dhe Shperndarjen e Energjise Elektrike.

Kjo ben te mundur qe FSPISH te jete nje partner serioz negociues jo vetem me strukturat e punedhenesit ne shkalle kombetare ne sektorin e energjise, por edhe me strukturat rajonale nderkombetare perfshi dhe Sekretariatin e Vienes.

Integrimi i Shqiperise ne tregun Europjan te Energjise tashme behet realitet dhe FSPISH eshte aktore potenciale qe perfajqeson dhe mbron punonjesit e energjitikes me kopetence profesionale dhe besnikeri.

Share