INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Tiranë 13.11.2023.Seancë dëgjimore në Kuvendin e Shqipërisë.!

Komisioni parlamentar ” Për punë,çështjet sociale dhe shëndetësinë” debatoi dhe mori në konsideratë disa nga kërkesat e KSSH në lidhje me buxhetin e shtetit për vitin 2024!
Propozimet e KSSH -se ishin për rritje reale page, rritje të produktivitetit të punës, stabilizim të tregut punës , uljen e migrimit sidomos tek të rinjtë,Rritjen e financimeve për shërbimet publike kryesisht për arsimin, shëndetësinë, sektorin e bujqësisë dhe agropërpunimit, si dhe rritje të vlerës dhe përfshirjes së përkrahjes sociale.shpalljen zyrtare të minimumit jetik .etj. Kërkesa për rritjen e të gjithë pensioneve si dhe reformimin e strukturës së pagave ishte dhe do mbetet kërkesë prioritare në axhentën e punës se KSSH-se.
Share