INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Roli i sindikatave në drejtimin e karrierës

ETF organizoi një takim bashkë-mësuarit nga kolegët midis Bashkimit Evropian dhe sindikatave të Ballkanit Perëndimor mbi zhvillimin e karrierës.
KSSH në këtë takim përfaqësohej nga Znj. Anisa Subashi, Zëvendës Presidente e KSSH-së dhe znj. Anisa Qose,  Sekretare e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Blegtorisë, Pyjeve dhe Peshkimit të Shqipërisë, anëtare e KSSH-së.
Ndryshimet e shpejta në kërkesat për aftësi, dixhitalizimi dhe automatizimi janë rritur nga pandemia COVID-19.  Rritja e paqëndrueshmërisë së tregut të punës dhe nevoja për tranzicione të shpeshta individuale kërkon që punëtorët të jenë në gjendje të angazhohen në mënyrë përkatëse në të mësuarit gjatë gjithë jetës, kompanitë e të gjitha madhësive për të përmbushur nevojat e aftësive që ndryshojnë dhe qeveritë të jenë në gjendje të sigurojnë mundësi gjithëpërfshirëse dhe të barabarta të të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Sistemet kombëtare të mbështetjes për zhvillimin e karrierës duhet të shihen në qendër të ndërtimit të sistemeve të të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Orientimi i karrierës apo mbështetja e zhvillimit të karrierës është shumë i rëndësishëm.
…………
Role of trade unions in career guidance
ETF organized a peer learning event between European Union and Western Balkan unions.
KSSH in this meeting was represented by Mrs.  Anisa Subashi, KSSH Deputy President  and Mrs.  Anisa Qose, General Secretary of the Federation of Agriculture, Livestock, Forestry and Fishing Workers’ Unions of Albania, member of KSSH.
Rapid changes in skills demands, digitalisation, and automation have been heightened by the COVID-19 pandemic. Increasing labour market instability and the need for frequent individual transitions require workers to be able to relevantly engage in lifelong learning, companies of all sizes to meet mutating skills needs and governments to be able to ensure inclusive and equitable quality lifelong learning opportunities.
Share