INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

ILO në kuadër të mbylljes së projektit të ILO-s në 🇦🇱 Shqipëri

ILO në kuadër të mbylljes së projektit të ILO-s në Shqipëri “Përmirësimi i qasjes në drejtësi për mosmarrëveshjet e punës përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit ”, zhvilloi një konferencë me të gjithë partnerët pjesë të këtij projekti.
KSSH, si anëtare e bordit të projektit, partnere projekti ku 10 nga ndërrmarrjet ku është zbatuar projekti ishin me Kontrata Kolektive të lidhura me Federata e KSSH, ishte e përfaqësuar nga të gjithë Drejtuesit e Federatave, Koordinatorët Rajonalë, anëtarët e Zyrave të Pajtimit, përfaqësuesit e ndërmarrjeve të.projektit.
Share