INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Eshtë shqetësimi i lidershipit të KSSH-së në takime me aktivistë , pensionistë dhe të rinjë.!

Puna të qëndrueshme dhe cilësore; paga më të larta; zvogëlimi i orarit të punës; Garantimi i sigurisë e shëndetit në vendet e punës, zero aksidenteve dhe vdekjeve në punë; politikat industriale për të ringjallur industrinë dhe prodhimin e rritur efektivitetin e punës ; burime financiare më të mëdha për shëndetësinë, arsimin, administratën publike; tatime progresive dhe të drejta; mirëqenie dhe mbrojtje për shtresat vunerable dhe më të dobëta të shoqërisë; reformim të vazhdueshëm të skemave të mbrojtjes sociale dhe rritjen e konsiderueshme të pensioneve, duke ndryshuar rregullat për moshën dhe akses në pensionin social!
Këto dhe shumë më tepër KSSH , kërkon çdo ditë nga Qeveria dhe Parlamenti , nga partitë politike dhe shoqëria civile që të dëgjojnë me shumë sindikatat.
E majta progresiste kudo në Europë dëgjon dhe vepron në emër e për llogari të shtresave të mesme e të varfëra të shoqërisë. Shqipëria nuk duhet të jetë rast përjashtimor.!
Share