INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

11 Shtator 2020 – Takim i Eksperteve Ligjore dhe zyrtareve te larte te sindikatave te ETUC

KSSH, si nje sindikate potenciale per anetarsim te shpejte ne ETUC, si dhe si nje nga sindikatat me aktive ne rajon, ishte pjesmarrese ne takimin e organizatave te ETUC, me pjesmarrje te:

Komisionit te Legjislacionit te Punes dhe Tregut te brendshem,

Komisionit per te Drejtat Themelore dhe Gjygjesore,

Komisionit per Marreveshje Kolektive dhe kordinim te Pagave.

KSSH u perfaqesua nga Zv/Presidentja e KSSH-se, Znj. ANISA SUBASHI.

Takimi u organizua on-line dhe ishte ne mbeshtetje te Organizatave Sindikale Europiane per te argumentuar propozimin e ETUC, per nje direktive europiane: Per paga te drejta, negociata kolektive dhe page minimale te denja.

Ne takim u diskutua dhe u vendos per strategjite dhe taktikat qe ETUC do te ndjeke per te realizuar miratimin e kesaj direktive.

Zv/Presidentja e KSSH-se, Znj. A. Subashi ne raportin kryesor por edhe ne nderhyrjet e saj shpjegoi situaten e veshtire te sindikatave ne Shqiperi, gjendjen problematike te stopimit te zhvillimit te Dialogut Social si dhe perballjen e KSSH -se me Qeverine me kerkesa per rritje drastike te Pages minimale, te pagave ne pergjithesi e sidomos te pensioneve, ku vendi yne eshte ne fundin e listes europiane dhe te rajonit.

Duke u perqendruar ne aspektin ligjor te ketyre kerkesave ajo shprehu gadishmerine dhe vendosshmerine e KSSH-se per te qene firmetare e dokumentit te lobimit te ETUC: ” Per nje Direktive Kornize per Pagat Minimale te drejta dhe negociata kolektive produktive”.

Takimi u drejtua dhe monitorua nga Zv/Sekretarja e Pergjithshme e ETUC Znj. Esther Lynch,e cila vleresoi dhe inkurajoi perpjekjet e KSSH-se ne mbrojtjen dhe perfaqesimin e punetoreve shqiptare, sidomos ne keto situata te veshtira politike, ekonomike, sociale dhe shendetesore qe po kalon vendi yne dhe gjithe vendet e tjera.

Share