INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Takim i drejtuesve të KSSH-së për rifillimin e punës pas pushimeve verore

Takim i drejtuesve të KSSH-së për rifillimin e punës pas pushimeve verore, në të cilin u diskutua për prioritetet e punës që KSSH ka ndërmarrë deri në fund të këtij viti, si:
📌 konsolidimi organizativ i të gjithë strukturave vendore;
📌 rakordin i punës për fushatën e ndërmarrë nga KSSH për reformimin tërësor të Sistemit të Pagave, rritjes së pensioneve dhe shpalljes së minimumit jetik;
📌 Nënshkrimin e Kontratave Kolektive, përfshirjen në to kapituj specifik që lidhen me Konventën 190 të ILO-s dhe zgjidhjen miqësore të mosmarrëveshjeve kolektive të punës;
📌 Miratimi i kalendarëve të edukimit dhe trajnimit sindikal;
📌 Shtimi i anëtarësisë në disa sektor privat dhe publik;
📌 Miratimi i komisioneve të posaçme për çështjet e integrimit, dialogut social dhe çështjeve ekonomike
📌 Për plotësimin e ndryshimeve ligjore si paketë ligjore për botën e punës;
Etj.
Share