INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Në Zyrat Qëndrore të KSSH-së ishin Z. Devlet Sert, Zv. Kryetari i HAK-İS, i cili është edhe Kryetar i Sindikatës së Shëndetësisë Öz-Sağlık İş

Z. Fatih Bakirtas, Këshilltari i Presidenti, dhe Znj. Merita Jegeni Yildiz nga Rrjeti i Gruas së HAK-İS, të cilët u pritën nga Z. Kol Nikollaj, Presidenti I KSSH-së dhe drejtuesit e KSSH-së.
Të dy organizatat konfederative, por edhe sindikatat e profesioneve respektive, anëtare të dy konfrderatave kanë marrëdhënie bashkëpunimi mjaft të mira dhe të frytshme prej vitesh dhe shkëmbime eksperiencash dypalëshe dhe biseda e takimit ishte mbi zhvillimet e fundit si në botën sindikale, tregun e punës, kontraktimit kolektiv e sfidat që po përballen përditë punonjësit, por edhe në zhvillimet ekonomike dhe politike të cilat janë po aq të rëndësishme dhe që ndikojnë në jetën e punonjësve dhe botën e punës.
Një vlerësim i veçantë nga Z. Nikollaj dhe kolegët e KSSH ishte për Z. Mahmut Arslan, Presidentin e HAK-İS për gjithë angazhimin dhe punën e palodhur që ai po bën për punonjësit dhe lëvizjen sindikale në Turqi, por jo vetëm, madje edhe në arenën ndërkombëtare ai është gjithmonë mjaft aktiv. KSSH e ndjek vazhdimisht aktivitetet e Hakish dhe I vlerëson shumë, sidomos ato në momente shumë të vështira, si ajo e tërmetit në Turqi, ku HAK-İS, me në krye Vëllait Arslan ngritën grupe ndihme që në orët e para, dërguan kamiona me ndihma, etj, madje edhe në këtë kohë të vështirë për Palestinën, Z. Arslan po mbështet në mënyrë të fuqishme dhe axhenda e tij është mjaft e ngarkuar në mbrojtje të popullit palestinez. Po ashtu i shprehëm edhe falënderimin e veçantë për vëllait Arslan dhe gjithë HAK-İS për bashkëpunimin dhe mbështetjen që gjithmonë ka dhënë për KSSH-në, edhe në situata të vështira, siç ishte ai i tërmetit të vitit 2019 dhe i siguruam se KSSH do të jetë gjithmonë shtëpi e tyre.
Diskutuam për projekte dhe ide të përbashkëta, të cilat do të forcojnë lidhjet e bashkëpunimit dhe miqësisë midis HAK-İS dhe KSSH-së dhe Sindikatave anëtare tona.
************
15.11.2023  KSSH
At the KSSH Headquarters were Mr. Devlet Sert, HAK-İS Deputy President, which is also the President of the Öz-Sağlık İş Health Union, Mr. Fatih Bakirtas, Advisor to the President, and Mrs. Merita Jegeni Yildiz from the Women’s Network of HAK-İS, who were received by Mr. Kol Nikolaj, the President of KSSH and the KSSH leadership.
The two confederal organizations, but also the trade unions of the respective professions, members of the confederations have very good and fruitful cooperation relations for many years and exchanges of bilateral experiences and the conversation of the meeting was about the latest developments in the trade union world, the labor market, collective bargaining and the challenges that the employees are facing every day, but also in the economic and political developments which are equally important and that affect the life of the employees and the world of work.
A special appreciation from Mr. Nikolaj and the colleagues of KSSH was for Mr. Mahmut Arslan, the HAK-İS President for all the commitment and hard work he is doing for the employees and the trade union movement in Turkey, but not only, even in the international arena he is always very active. KSSH constantly follows Hak-İş Konfederasyonu ‘s activities and appreciates them a lot, especially those in very difficult moments, such as the earthquake in Turkey, where HAK-İS, led by Brother Arslan, set up aid groups in the early hours, sent trucks with aid, groups of members was set up there, etc, and even in this difficult time for Palestine, Mr. Arslan is strongly supporting and his agenda is quite busy in defense of the Palestinian people. We also expressed our special thanks to brother Arslan and the entire HAK-İS for the cooperation and support they have always given to KSSH, even in difficult situations, such as the 2019 earthquake, and we assured them that KSSH will always be their home.
We discussed joint projects and ideas, which will strengthen the bonds of cooperation and friendship between HAK-İS and KSSH and our member unions.
Share