INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

28 Prilli 2021. Një Plan Veprimi solidariteti për të gjitha brezat.

Shtylla Evropiane e Planit të Veprimit për të Drejtën Sociale botuar më 3 Mars përfaqëson një hap të parë drejt Samitit Social të BE-së, ku Plani i Veprimit do të miratohet. Në këtë fazë, është thelbësore që të gjitha institucionet, partnerët socialë, qeveritë dhe organizatat e shoqërisë civile si në nivelin Evropian dhe atë kombëtar të jenë të gatshëm të bëjnë një mjet për rritjen e mirëqenies sociale dhe ekonomike dhe të garantuar të mirën e përbashkët për të gjithë.
Shtylla Evropiane e të Drejtave Sociale nuk duhet të mbetet një listë teorike e parimeve
por duhet të zbatohet për të përmirësuar cilësinë e jetës së të gjithë njerëzve evropianë në të gjitha fazat e jetës. Ajo duhet të nxisë zgjidhje për bazën e inovacionit, konkretësisë dhe ambicies, në mënyrë që të sigurojë barazi të përparuar, përparim shoqëror dhe mirëqenie të përmirësuar për të gjithë. Prandaj, Plani i Veprimit duhet të trajtojë problemet aktuale të njerëzve në sfidat aktuale dhe ato që vijnë.

Share