INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

25 Nentor 2020 – Deklarate, Grate qe punojne nga shtepia

Gratë që punojnë nga shtëpia kanë nevojë për mbrojtje shtesë ndaj ngacmimeve në internet.

Ligjet kundër ngacmimit në vendin e punës duhet të azhurnohen për të mbrojtur gratë që punojnë nga shtëpia kundër abuzimit në internet të bëra të mundshme nga teknikat e mbikëqyrjes që përdoren nga punëdhënësit.

Sindikatat kanë bërë thirrjen në një letër dërguar ministrave kombëtarë në ditën ndërkombëtare për eleminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave.

Gratë që punojnë në vijën e frontit Covid, veçanërisht kujdestaret, punëtorët e transportit, ndihmësit e dyqaneve dhe pastruesit, janë përballur me abuzime ballë për ballë gjatë krizës.

Por shumë nga ngacmimet në vendin e punës me të cilat përballen gratë kanë lëvizur në internet gjatë izolimit të lehtësuar nga mjetet e ndërhyrjes së ndërhyrjes që përdoren nga shumë kompani.

Për t’iu kundërvënë kërcënimit të ri, sindikatat po i nxisin vendet të ratifikojnë një konventë të re të Organizatës Ndërkombëtare të Punës e cila do t’i angazhonte ata për të parandaluar dhe adresuar ngacmimet kibernetike dhe ngacmimet. ILO thotë për konventën:

“Konventa Nr. 190 mbron nga të gjitha format e dhunës dhe ngacmimit në botën e punës. Konventa bazohet në një koncept të gjerë të ‘botës së punës’ që merr parasysh faktin që në ditët e sotme puna nuk zhvillohet gjithmonë në një vend pune fizik. Për shembull, ajo mbulon dhunën dhe ngacmimet që ndodhin gjatë udhëtimeve të lidhura me punën, kur lëvizin për në dhe nga puna, në strehimin e dhënë nga punëdhënësi ose përmes komunikimeve të lidhura me punën, duke përfshirë ato të mundësuara nga teknologjitë e informacionit dhe komunikimit. ”

Konventa, e cila do të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm, është standardi i parë ndërkombëtar i punës për të adresuar dhunën dhe ngacmimet në botën e punës. Qeveritë dhe punëdhënësit të cilët janë anëtarë të ILO ranë dakord për Konventën dhe u angazhuan për të përmirësuar ligjet, shërbimet dhe procedurat për trajtimin e dhunës dhe ngacmimeve.

Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i ETUC Esther Lynch tha:

“Megjithëse ekzistojnë disa ligje, politika dhe shërbime, dhuna dhe ngacmimi në punë mbetet një problem i madh, veçanërisht për gratë. Sot nuk ka mekanizma të mjaftueshëm efektivë për të parandaluar dhe trajtuar ngacmimet kibernetike, dhe veçanërisht për të parandaluar mbikëqyrjen ndërhyrëse.

“Kompanitë përgjithësisht dinë ose lehtë mund të zbulojnë se si të merren me ngacmimet në punë, por duhet të azhurnojnë procedurat e tyre për ta zbatuar atë në ngacmimet e punëtorëve që punojnë nga shtëpia. Trendi drejt punës në shtëpi do të vazhdojë pas pandemisë COVID kështu që konventa e ILO është në kohë dhe kërkon vëmendje urgjente.

“Mënyra më e mirë për të arritur progres është që Qeveritë të sigurojnë kornizën e duhur ligjore për të trajtuar çështje të tilla si ngacmimi kibernetik, mbikëqyrja kibernetike dhe të inkurajojnë punëdhënësit të negociojnë procedurat me sindikatat. Kjo tashmë është provuar të jetë e suksesshme pasi kompanitë me një sindikatë kanë 60% më pak ngacmime seksuale “.

Konventa gjithashtu angazhon qeveritë dhe punëdhënësit të zbusin ndikimin e dhunës në familje përfshirë këtu kur shtëpia është vendi i punës, siç ndodh gjithnjë e më shumë sidomos me COVID. Ai gjithashtu bën thirrje për masa të tilla si pushimi për viktimat, rregullimet e punës fleksibile, mbrojtja e përkohshme nga largimi nga puna dhe për të mundësuar mbështetjen në vendin e punës për viktimat e dhunës në familje.

Shënime:

Letra e plotë për ministrat: https://www.etuc.org/…/Letter%20to%20nacional…

ILO thotë: “Rritja e teleworking gjithashtu duket se po përkthehet në një rritje të ngacmimit në internet arrange aranzhimet e përgjithëshme të telepunimit mund të çojnë në një rrezik më të lartë të dhunës dhe ngacmimit të mundësuar nga teknologjia (e njohur shpesh si “ngacmim në internet”).

Sipas Agjencisë së BE për të Drejtat Themelore

16% e grave në BE thanë se dhuna më serioze nga një jo-partner ndodhi në punë

11% e grave në BE kanë përjetuar dhunë seksuale dhe / ose fizike nga dikush në punë

https://fra.europa.eu/…/survey-data-explorer-violence…

Share