INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

16 Dhjetor 2020 – Deklarate e ILO-ACTRAC

Gjeneve, Dhjetor 2020.

Sindikatat në tranzicion.

Deklarate e ACTRAV-ILO.

Sindikatat kanë sfida të rëndësishme përpara tyre

Deklarata e Njëqindvjetorit të ILO-s për të Ardhmen e Punës identifikoi katër drejtime që ndikojnë në botën e punës. Këto janë globalizimi, ndryshimet demografike, mjedisore dhe teknologjike. Këta drejtime ndikojnë në tregjet e punës së sotme dhe të nesërme, dhe me të ardhmen e sindikatave: potencialin e organizimit dhe sherbimit të punëtorëve, dhe të flasin me një zë për të marrë pjesë në një dialog shoqëror gjithëpërfshirës dhe efektiv.

Ndërsa sfida të rëndësishme ekzistonin përpara pandemisë në vazhdim, Covid-19 ka përkeqësuar shumë prej tyre. Mendoni për humbjet masive të vendeve te punës, sektorë të tërë që mund të zhduken, ose njerëz në punë të pasigurta pa qasje në përfitimet e papunësisë ose kujdesin shëndetësor.

Pandemia aktuale dhe përgjigjet e sindikatave ndaj saj, do të përcaktojnë të ardhmen e sindikatave.

Ndryshimet sociale, ekonomike, mjedisore dhe zhvillimore ndikojnë në të ardhmen e sindikatave

Kalimi nga prodhimi drejt shërbimeve, ndryshimi i mjedisit, informalizimi i ekonomisë, automatizimi dhe ndryshimi teknologjik përcaktojnë kapacitetin e sindikatave për të organizuar dhe shërbyer punëtorëve.

Sot, kufizimet ligjore dhe shkeljet e të drejtave të sindikatave, të tilla si e drejta për t’u organizuar dhe për të negociuar kolektivisht për të gjithë punëtorët, janë të përhapura.

Nuk është për t’u habitur, anëtarësia në sindikatë është më e ulët atje ku ka shkelje të të drejtave të sindikatës.

Katër skenarë për t’iu përgjigjur këtyre sfidave

Në këtë kontekst të ndryshimit të shpejtë, të sfidave dhe mundësive të shumta, çfarë mund të presim për dhe nga sindikatat në të ardhmen? Katër skenarë të mundshëm:

Margjinalizimi – ulja e niveleve të sindikatave të unionizimit dhe plakjes

Dualizimi – mbrojtja e pozicioneve aktuale dhe shërbimi i anëtarëve më të afërt me ta

Zëvendësimi – një proces i zëvendësimit të sindikatave nga të tjerët, të tilla si OJQ-të, lëvizjet shoqërore, shtetet, punëdhënësit ose agjencitë e tjera ndërmjetësuese

Revitalizimi – taktika dhe koalicione inovative për të forcuar sindikatat si aktorë të fortë, të rëndësishëm, demokratikë dhe përfaqësues në organizimin e fuqisë së re të paqëndrueshme të punës në Veriun dhe Jugun Global.

Tani eshtë koha për të vepruar

Në dritën e këtyre sfidave, ACTRAV punon për të mbështetur sindikatat për t’u përfshirë në debat dhe veprim transformues mbi të ardhmen e sindikatave.

Aktivitetet e ACTRAV adresojnë çështje të rijetëzimit të sindikatës, duke filluar nga taktikat dhe shërbimet inovative të organizimit, deri te dialogu shoqëror gjithëpërfshirës dhe efektiv, bashkëpunimi i zgjeruar sindikal dhe qeverisja e brendshme.

Përmes aktiviteteve të ndryshme, ACTRAV do të vazhdojë të mbledhë shembuj, të nxjerrë mësime në lidhje me praktikat më të mira dhe të punojë me sindikatat për shpërndarjen, shkallëzimin dhe përsëritjen e praktikave të mira.

Share