INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

Building Workers’ Power

Znj. Anisa Subashi, Zv. Presidente e KSSH-së dhe Znj. Suzana Lulaj Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit

Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale të Shqipërisë FSPTKSHASH, shoqëruar dhe nga Koordinatori i KSSH-së për Qarkun Shkodër, Z. Vate Demaj, zhvilluan në Shkodër takim në një nga fasoneritë ku Federata ka kontratë kolektive për të diskutuar mbi çështje të përbashkëta që I përkasin këtij sektori, duke i dhënë rëndësi problematikave që hasin në këto kohë si punonjësit, por edhe kompanitë ku pas Covid-19 tashmë edhe rënia e euros po krijon vështirësitë të tjera.

Share