Organizimi

PRESIDENCA EKZEKUTIVE E KSSH

  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë.
  • Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Shqipërisë.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit dhe Administrates Publike.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Ushqimit, Pylltarisë dhe Ambjentit.
  • Federata e Sindikatave të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare e Turizmit.
Na kontaktoni
Tel/Fax: +355 42477284
Mob: +355 682047583
Vendndodhja
Sheshi “Garibaldi”, Rr. “Shaban Bardhoshi”, Nj. Bashkiake Nr.6, Nd. 2, Kodi Postar 1027, Kombinat, Tiranë, Albania