Në Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë (KSSH) është ngritur dhe funksionon Rrjeti i të Rinjve. Çdo Federatë në përberje të KSSH, ka të organizuar Rrjetin e të Rinjëve të saj.

Këta të rinj përbëjnë Rrjetin e të Rinjve të KSSH.

Kordinator i Rrjetit të Rinjve:

Z. Ardit Vranici