Pranë Konfederatë së Sindikatave të Shqipërisë funksionon Qendra Ekonomike.

Qendra Ekonomike e KSSH eshte pergjegjese dhe administron te gjitha burimet ekonomike dhe financiare te KSSH.

Kjo qender eshte subjekt me vete dhe pergjigjet per zbatimin e gjithe legjislacionit ne fuqi si ate te taksave, tatimeve, vendore, qendrore, sigurimet shoqerore, shendetesore, etj.