Organizimi

KSSH perbehet nga 8 Federata Sindikale

  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë.
  • Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Shqipërisë.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit dhe Administrates Publike.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale.
  • Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Ushqimit, Pylltarisë dhe Ambjentit.
  • Federata e Sindikatave të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare e Turizmit.

ORGANIZIMI