Kongresi I IV I KSSH ‘Sindikata e te gjithë punëtoreve për te ndryshuar Shqipërinë