[dt_sc_iconbox type=”type3″ icon=”fa fa-file-text” title=”Manual për te drejtat dhe detyrimet ne marrëdhëniet e punës” link=”url:http%3A%2F%2Fkssh.org%2Fpublikime%2Fbotime%2Fmanual-per-te-drejtat-dhe-detyrimet-ne-marredheniet-e-punes%2F|||”][/dt_sc_iconbox]
[dt_sc_iconbox type=”type3″ icon=”fa fa-file-text” title=”Siguria dhe Shendeti ne Pune” link=”url:http%3A%2F%2Fkssh.org%2Fpublikime%2Fbotime%2Fsiguria-dhe-shendeti-ne-pune%2F|title:Siguria%20dhe%20sh%C3%ABndeti%20ne%20pune||”][/dt_sc_iconbox]
[dt_sc_iconbox type=”type3″ icon=”fa fa-file-text” title=”Kongresi I IV I KSSH ‘Sindikata e te gjithë punëtoreve për te ndryshuar Shqipërinë” link=”url:http%3A%2F%2Fkssh.org%2Fpublikime%2Fbotime%2Fkongresi-i-iv-i-kssh-sindikata-e-te-gjithe-punetoreve-per-te-ndryshuar-shqiperine%2F|title:Kongresi%20I%20IV%20I%20KSSH%20%E2%80%98Sindikata%20e%20te%20gjith%C3%AB%20pun%C3%ABtoreve%20p%C3%ABr%20te%20ndryshuar%20Shqip%C3%ABrin%C3%AB||”][/dt_sc_iconbox]
[dt_sc_iconbox type=”type3″ icon=”fa fa-file-text” title=”Reforma per pensione dinjitoze” link=”url:http%3A%2F%2Fkssh.org%2Fpublikime%2Fbotime%2Freforma-per-pensione-dinjitoze%2F|title:Reforma%20p%C3%ABr%20pensione%20dinjitoze||”][/dt_sc_iconbox]
[dt_sc_iconbox type=”type3″ icon=”fa fa-file-text” title=”Ecuria gjyqësore e konflikteve te punës” link=”url:http%3A%2F%2Fkssh.org%2Fpublikime%2Fbotime%2Fecuria-gjyqesore-e-konflikteve-te-punes%2F|title:Ecuria%20gjyqesore%20e%20konflikteve%20te%20punes||”][/dt_sc_iconbox]
[dt_sc_iconbox type=”type3″ icon=”fa fa-file-text” title=”KSSH – ne mbrojtje te punëmarrësve” link=”url:http%3A%2F%2Fkssh.org%2Fpublikime%2Fbotime%2Fkssh-ne-mbrojtje-te-punemarresve%2F|title:KSSH%20%E2%80%93%20ne%20mbrojtje%20te%20pun%C3%ABmarr%C3%ABsve||”][/dt_sc_iconbox]