“KSSH perbehet nga 8 Federata Sindikale”

  1. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës. 
  2. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë.
  3. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë të Shqipërisë.
  4. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit.
  5. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit dhe Administrates Publike.
  6. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Tekstilit, Konfeksioneve dhe Shërbimeve Artizanale.
  7. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Bujqësisë, Ushqimit, Pylltarisë dhe Ambjentit.
  8. Federata e Sindikatave të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare e Turizmit.