Marrëdhëniet e punës dhe tregu i punës. Sistemi i marrëveshjeve kolektive.

Dr. Nikoll DOÇI, Studiues, Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë Abstract Labor relations and labor market. The system of collective agreements. After 1990, with the change of economic social order in Albania changed labor relations. A market economy will be reflected in labor relations between employers and employees. Employers now is not only the state but rather constitute the majority of employers in the private sector, and therefore labor relations in the private sector. Changing labor relations was accompanied by profound changes in legislation. legislation has been improving from year to year. Labor relations are defined by the labor market. This market almost throughout the period of more than two decades has failed to meet the rising demand for labor. Economic growth is relatively high rates is not accompanied by the same level of creation of new jobs and their sustainability. In these conditions there were premises for high unemployment, undeclared work by violating the very rights of the employees. The level of poverty has been and is high, so the minimum wage has been very low. Albania did not have a tradition of social dialogue. Hence arose the dialogue structures. But the dialogue has been and remains one of the most important tasks of social partners. Respect for the rights of employees, the application of labor relations legislation depends on cooperation and partnership, the development of bilateral and tripartite social dilaugut. The fight against informality and evasion is important for improving labor relations. Keywords: labor relations, labour market, social dialogue, employment, informality.

Roli i grave shqiptare në tregun e punës, pabarazia dhe diskriminimi.

Dr. Nikoll DOÇI

Researcher

Abstract

Shqipëria ka bërë progres në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit, por kjo nuk është shoqëruar me të njëjtat ritme të rritjes së punësimit. Punësimi është një nga plagët më të mëdha sociale në vend. Rritja e punësimit vitet e fundit kryesisht ka ardhur si rezultat i formalizimit të vendeve të punës në kuadrin e luftës kundër informalitetit dhe evazionit, dhe jo si rezultat i hapjes së vendeve të reja të punës. Pjesëmarrja e femrave në tregun e punës është më e vogël se e meshkujve. Numri i të rinjve të papunë është shumë i lartë, rreth dy herë më i lartë se numri i përgjithshëm i të papunëve. Papunësia e lartë dhe pagat e ulëta janë arsyet kryesore që Shqipëria ka emigracion shumë të lartë. Orët mesatare të punës, në javë për gratë e punësuara në disa sektor janë më të larta se për burrat. Burrat kanë një mesatare mujore të pagave më të lartë se femrat. Hendeku gjinor ndërmjet pagave në disa sektor është shumë i lartë, si në bujqësi, tregti, arsim, shëndetësi, etj. Paga minimale në Shqipëri është shumë ulët. Ndihma sociale dhe pensionet gjithashtu janë shumë të ulëta. Varfëria është shumë e madhe. Shqipëria nuk ka përcaktuar akoma minimumin jetik zyrtar. Pabarazia e femrave në shoqëri dhe në punë është e lartë. Rastet e abuzimit, diskriminimit e dhunës janë të shpeshta. Shteti duhet të ketë kontribut më të madh në promovimin barazisë gjinore. Më shumë duhet fokusuar tek zgjidhja e problemeve që prekin një numër të madh femrash. Duhet rritur të ardhurat, pagat për femrat, në mënyrë të veçantë duhet rritur paga minimale. Kërkohet sensibilizim shumë më i madh për të drejtat e femrave.

Newsitem 1 till 2 out of 12 newsitems.
First page < Previous 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Next > Last page

Search

Kerko per:
Advanced search

Newsletter

Enter your email address: